بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقاطع کارشناسی ورودی93، کارشناسی ارشد ورودی 95 و دکتری ورودی 92

قابل توجه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقاطع کارشناسی ورودی93، کارشناسی ارشد ورودی 95 و دکتری ورودی 92


قابل توجه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقاطع کارشناسی ورودی93، کارشناسی ارشد ورودی 95 و دکتری ورودی 92

بدینوسیله به اطلاع می رساند بر اساس مقررات وظیفه عمومی، حداکثرمدت تحصیل مجاز(سنوات اولیه تحصیلی) دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی کلیه مقاطع ورودی های فوق در تمامی دوره های روزانه، شبانه  و سهمیه شاهد و ایثارگر در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 به پایان رسیده است، لذا آندسته از دانشجویانی که تا تاریخ 98/06/30 فارغ التحصیل نمی شوند، لازم است جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل (سنوات ارفاقی) در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه ، گزینه مجوز ادامه تحصیل را در بخش فرم های درخواست، ثبت و ارسال نمایند لازم به ذکر است در صورت موافقت شورای بررسی موارد خاص دانشگاه، دانشجویان می توانند یک هفته پس از صدور نامه موافقت، بصورت حضوری جهت اخذ نامه درخواست سنوات ارفاقی به اداره پذیرش و ثبت نام دانشگاه مراجعه نمایند در غیر اینصورت به علت عدم برخورداری از سنوات ارفاقی، از ادامه تحصیل آنان جلوگیری بعمل خواهد آمد. ضمناً فقط مراکز پلیس +10 مستقر در شهر رشت درخواست سنوات ارفاقی دانشجویان را بررسی می نمایند.

توجه1:از نظر مقررات وظیفه عمومی، مرخصی تحصیلی بدون احتساب جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد.

توجه2:دانشجویان مشمول مقاطع کارشناسی رشته های تحصیلی نیمه متمرکز ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 و کارشناسی ارشد قبولی تکمیل ظرفیت ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 که در نیمسال اول همان سال در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده اند، از نظرمقررات وظیفه عمومی تاریخ شروع به تحصیل آنان از نیمسال اول محاسبه می شود لذا لازم است همانند سایر دانشجویان ورودی نیمسال اول، از طریق سامانه جامع آموزش درخواست مجوز ادامه تحصیل را ثبت و ارسال نمایند.

آدرس کوتاه :