بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی متقاضی استفاده از تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی متقاضی استفاده از تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی


قابل توجه اعضای محترم هیات علمی متقاضی استفاده از تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی دانشگاه  می رساند ، جهت استفاده از تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی ، فرم های ذیل را  (Word)دریافت و به صورت سیستمی تکمیل نموده و پرینت آن را جهت تایید  به دفتر معاونت آموزش دانشگاه ارائه نمایند.

توجه : پس از تایید و ممهور نمودن فرم نسبت به بارگزاری آن و سایر مدارک خواسته شده در سامانه  http://fm.sanjesh.org اقدام نمایند.

گواهی عضو هیات علمی رسمیword))

گواهی عضو هیات علمی رسمی (PDF)

گواهی عضو هیات علمی پیمانی (Word)

گواهی عضو هیات علمی پیمانی (PDF)

نامه شماره 35438 مورخ 1398/6/17 سازمان سنجش آموزش کشور

دستورالعمل اجرایی در خصوص  تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی

آدرس کوتاه :