بستن
FA EN AR RU FR CHI

فعالیت ها

فعالیت ها


 

    اهم فعالیت ها و شرح وظایف

 

1- بررسی، انجام و پیگیری امور مربوط به درخواست ایجاد و راه اندازی رشته ­های جدید در مقاطع مختلف.

2- بررسی ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد یا ابقای دوره ها و رشته ­های تحصیلی دردانشگاه .

3- بررسی پیشنهاد گروههای آموزشی در خصوص تعریف رشته جدید(نو) که در سایر دانشگاهها دایر نیست و در صورت تصویب توسط شورای برنامه ­ریزی آموزش عالی، برای اولین بار ایجاد می شود.

4- بررسی، انجام و پیگیری مربوط درخواست های مربوط به ایجاد دوره­ های آموزشی الکترونیکی و پردیس دانشگاهی

1- بررسی، انجام و پیگیری امور مربوط به درخواست ایجاد و راه اندازی رشته­ های جدید در مقاطع مختلف.

2- بررسی ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد یا ابقای دوره ها و رشته ­های تحصیلی دردانشگاه .

3- بررسی پیشنهاد گروه های آموزشی در خصوص تعریف رشته جدید( نو) که در سایر دانشگاه ها دایر نیست و در صورت تصویب توسط شورای برنامه ریزی آموزش عالی، برای اولین بار ایجاد می شود.

4- بررسی، انجام و پیگیری مربوط درخواست های مربوط به ایجاد دوره های آموزشی الکترونیکی، نیمه حضوری و نظایر آن.

5- بررسی درخواست ایجاد گروه آموزشی جدید و تبدیل گروه های آموزشی به دانشکده.

6- بررسی و انجام امور مربوط به ایجاد واحدهای آموزشی اقماری (دانشکده، دانشگاه ...) به عنوان دانشگاه معین.

7- بررسی بخشی از امور مربوط به درخواست ایجاد گروه پژوهشی/ پژوهشکده جدید.

8-مطالعه، بررسی و تصمیم سازی در مورد نحوه ارائه دروس دوره های مختلف دانشگاهی.

9- بررسی برنامه درسی ( تدوین / بازنگری) پیشنهادی گروه های آموزشی و انجام امور آن.

10- پیگیری و تقویت روند برنامه ریزی درسی .

11- نظارت بر حسن اجرای برنامه های درسی.

12- تبیین خط مشی گسترش دوره ها ،رشته ها ، واحدها و برنامه ریزی دروس در دانشگاه.

13- تعیین و تبیین چشم انداز گسترش کمی و کیفی دوره ها و دانشکده های موجود به اقتضای چشم انداز آموزش عالی در کشور.

14-بررسی و انجام و پیگیری سایر امور محوله .

آدرس کوتاه :