بستن
FA EN AR RU FR CHI

سامانه شورای موارد خاص دانشجويان دانشگاه گيلان راه اندازی شد.

سامانه شورای موارد خاص دانشجويان دانشگاه گيلان راه اندازی شد.


سامانه شورای موارد خاص دانشجويان دانشگاه گيلان راه اندازی شد.

دانشجويان گرامی جهت ارائه درخواست (اخذ سنوات اضافی، لغو حکم اخراجی) به سامانه آموزشی بخش فرم های درخواست ، درخواست مجوز ادامه تحصيل مراجعه نمايند.

آدرس کوتاه :