بستن
FA EN AR RU FR CHI

راه اندازی سامانه های جديد درخواست های دانشجويي

راه اندازی سامانه های جديد درخواست های دانشجويي


راه اندازی سامانه های جديد درخواست های دانشجويي

مدير امور آموزشی دانشگاه گيلان از راه اندازی و عملياتی شدن گردش های کاری ذيل علاوه برتسويه حساب دانشجويان خبر دادند. اين گزارش ها شامل:

گواهي اشتغال به تحصيل ، حذف پزشکي دروس، مرخصي تحصيلي ، حذف ترم، حذف اضطراری (تکدرس) ميهماني دانشجويان به ساير دانشگاه های کشور، اخذ درس به صورت معرفی به استاد، اخذ درس در دانشکده های ديگر(مخصوص دانشجويان ترم آخر که درس مورد نيازشان در دانشکده شان ارائه نشده است)دانشجويان گرامی جهت ارائه درخواست های مورد نظر (که با توجه به تقويم دانشگاهی فعال می شوند) لازم است پس از ورود به سامانه سادا از گزينه فرم های درخواستي درخواست مورد نظر خود را ارائه نمايند.

آدرس کوتاه :