بستن
FA EN AR RU FR

راه اندازی سامانه تسويه حساب دانشجويان

راه اندازی سامانه تسويه حساب دانشجويان


راه اندازی سامانه تسويه حساب دانشجويان

بدينوسيله به اطلاع کليه دانشجويان عزيز می رساند، از تاريخ 94/9/1 جهت انجام تسويه حساب فارغ التحصيلي با مراجعه به سامانه سادا تسويه حساب خود را شروع و پي گيری نمايند. بديهي است از تاريخ فوق به مراجعات حضوري پاسخ داده نخواهد شد.