بستن
FA EN AR RU FR CHI

راه اندازی سامانه تسويه حساب دانشجويان

راه اندازی سامانه تسويه حساب دانشجويان


راه اندازی سامانه تسويه حساب دانشجويان

بدينوسيله به اطلاع کليه دانشجويان عزيز می رساند، از تاريخ 94/9/1 جهت انجام تسويه حساب فارغ التحصيلي با مراجعه به سامانه سادا تسويه حساب خود را شروع و پي گيری نمايند. بديهي است از تاريخ فوق به مراجعات حضوري پاسخ داده نخواهد شد.
آدرس کوتاه :