بستن
FA EN

راه اندازی سامانه تسويه حساب دانشجويان

راه اندازی سامانه تسويه حساب دانشجويان

بدينوسيله به اطلاع کليه دانشجويان عزيز می رساند، از تاريخ 94/9/1 جهت انجام تسويه حساب فارغ التحصيلي با مراجعه به سامانه سادا تسويه حساب خود را شروع و پي گيری نمايند. بديهي است از تاريخ فوق به مراجعات حضوري پاسخ داده نخواهد شد.