بستن
FA EN AR RU FR CHI

راهنمای استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت(داخل و خارج)

راهنمای استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت(داخل و خارج)


راهنمای استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت(داخل و خارج)

بسمه تعالی

مقدمه:‏

به‎ ‎منظور‎ ‎ایجاد‎ ‎فرصت‎ ‎لازم‎ ‎جهت‎ ‎بهره‎ ‎گیری‎ ‎دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه گیلان‎ ‎از‎ ‎دستاوردهای‎ ‎علمی، پژوهشی‎ ‎و آشنایی آنان ‏با دانش نوین در عرصه های علم و فناوری، انتقال و تبادل اطلاعات و تجارب حاصله، شیوه نامه استفاده از فرصت تحقیقاتی در ‏معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان تدوین گردید.‏

اهداف:‏
‏۱-‏ ارایه‎ ‎یک‎ ‎روش‎ ‎یکسان‎ ‎جهت‎ ‎بهره مندی دانشجویان مقطع دکتری از فرصت تحقیقاتی
‏۲-‏ افزایش آگاهی دانشجویان در خصوص فرآیند استفاده از فرصت تحقیقاتی
‏۳-‏ استفاده از ظرفیت و توان علمی دانشجویان برای کمک به حل مشکلات و رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور
‏۴-‏ ایجاد شفافیت و پاسخگویی به موقع به دانشجویان

دامنه کاربرد:‏

دامنه کاربرد این شیوه نامه اجرایی در مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و کلیه دانشکده های مجری دوره دکتری دانشگاه گیلان ‏می باشد و مسئولیت اجرای آن در معاونت آموزشی به عهده مدیر تحصیلات تکمیلی و در دانشکده ها با مسئول تحصیلات تکمیلی ‏دانشکده مربوطه خواهد بود.‏

در این شیوه نامه سعی گردید شرایط متقاضی، مراحل درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج، مدارک مورد نیاز ‏دانشجویان، مراحل تمدید فرصت و تسویه حساب دسته بندی و بطور کامل تشریح شود. ‏

 

ماده ۱: شرایط متقاضی‏

‏۱-‏ از زمان شروع به تحصیل دانشجو بیش از سه سال نگذشته باشد.‏
‏۲-‏ دانشجوی تمام وقت‎ ‎دوره روزانه ‏‎ ‎دانشگاه‎ ‎گیلان‎ ‎باشد‎.‎
تبصره: به‎ ‎دانشجویان‎ ‎واجد‎ ‎شرایط‎ ‎شاغل‎ ‎به‎ ‎تحصیل‎ ‎در‎ ‎دوره های‎ ‎دکتری‎ ‎نوبت‎ ‎دوم و پردیس‎ ‎‏(قبولی کنکور سراسری) در ‏صورت اخذ روادید تسهیلات ارزی با تقبل هزینه توسط دانشجو تعلق می گیرد.‏
توضیح: افراد مشمول تبصره فوق، امکان استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل را ندارند.‏
‏۳-‏ آزمون‎ ‎جامع‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎موفقیت‎ ‎گذرانده‎ ‎و‎ ‎طرح‎ ‎پیشنهاده‎ ‎رساله‎ ‎دکتری‎ ‎وی‎ ‎نیز‎ ‎تصویب‎ ‎شده‎ ‎باشد‎.‎
‏۴-‏ پذیرش‎ ‎مرتبط‎ ‎با‎ ‎موضوع رساله‎ ‎دکتری‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎‏ دانشگاه یا مؤسسه‎ ‎معتبر‎ ‎مورد‎ ‎تأیید‎ ‎وزارت متبوع‎ ‎ارائه‎ ‎نماید‎.‎
تبصره: حداکثر‏‎ ‎مهلت‎ ‎زمان‎ ‎جهت‎ ‎ارائه‎ ‎روادید،‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎کشور‎ ‎از‎ ‎زمان‎ ‎شروع‎ ‎به‎ ‎تحصیل۴۸‏‎ ‎ماه‎ ‎می باشد‎ ‎و‎ ‎دوره تحقیقاتی‎ ‎جزء‎ ‎سنوات‎ ‎تحصیلی‎ ‎مدت‎ ‎مجاز‎ ‎دوره‎ ‎دکتری‎ ‎محسوب‎ ‎می شود‎.‎
‏۵-‏ ارائه‎ ‎گواهی‎ ‎معتبر‎ ‎مبنی‎ ‎بر‎ ‎احراز‎ ‎حد‎ ‎نصاب‎ ‎نمره‎ ‎زبان به شرح ذیل:‏
آزمون حدنصاب فرصت تحقیقاتی ‏خارج از کشور حدنصاب فرصت تحقیقاتی ‏داخل کشور
MSRT ‏۵۰‏ ‏۴۰‏
TOEFL;PBT ‏۴۸۰‏ ‏۳۸۴‏
IELTS ‏۵‏ ‏۴‏
TOLIMO ‏۴۸۰‏ ‏۳۸۴‏
TOEFL;IBT ‏۶۰‏ ‏۴۸‏

‏۶-‏ نداشتن منع قانونی جهت خروج از کشور (دانشجویان مشمول خدمت سربازی پس از مراجعه و تائیدیه از مدیر کل ‏دانشجویان کشور و کارشناس مشمولین جناب آقا میری می توانند نسبت به اجرای فرآیند ثبت نام اقدام نمایند.)‏
ماده ۲: مراحل ارائه درخواست فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

‏۲-الف- فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج:‏
‏۱٫‏ اخذ پذیرش تحصیلی با سر برگ دانشگاه مقصد با ذکر دقیق تاریخ (ماه و سال )پذیرش در متن نامه ‏
‏۲٫‏ درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد
‏۳٫‏ ارسال مدارک پس از تایید گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه
‏۴٫‏ معرفی دانشجو به دفترحقوقی برای سپردن تعهدات لازم ‏
‏۵٫‏ ارائه یک نسخه از سند تعهد به دفتر حقوقی دانشگاه توسط دانشجو
‏۶٫‏ وصول تعهد اخذ شده از دانشجو از طریق دفتر حقوقی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه
‏۷٫‏ تکمیل درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در سامانه سجاد به آدرس ‏portal.saorg.ir‏ توسط دانشجو
‏۸٫‏ تحویل نامه دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه منضم به اصل مدارک لازم با درج شماره حساب بانک تجارت و نام ‏شعبه مربوطه
‏۹٫‏ ارسال تاییدیه نهایی با امضای معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به سازمان امور دانشجویان
‏۱۰٫‏ وصول نامه حمایت مالی از سوی وزارت متبوع ‏
‏۱۱٫‏ ارایه تصویر بلیط، ویزا، گذرنامه و همچنین فرم تکمیل شده شماره ۱۰۳ به کارشناس مربوطه در مدیریت تحصیلات ‏تکمیلی دانشگاه ‏
‏۱۲٫‏ ارسال مدارک مندرج در بند ۱۰ به سازمان امور دانشجویان
‏۱۳٫‏ معرفی دانشجو به بانک جهت دریافت تسهیلات ارزی
‏۱۴٫‏ ‏ صدور حکم فرصت تحقیقاتی خارج ‏

‏۲-ب- فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل:‏
‏۱٫‏ اخذ پذیرش از استاد مورد نظر در دانشگاه یا موسسه محل تحقیق با ذکر دقیق تاریخ (ماه و سال )پذیرش در متن نامه
‏۲٫‏ درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد
‏۳٫‏ اعلام موافقت گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه
‏۴٫‏ استعلام از مقام مسئول(معاونت آموزشی) دانشگاه یا موسسه محل تحقیق
‏۵٫‏ اعلام موافقت رسمی دانشگاه/موسسه محل تحقیق
‏۶٫‏ معرفی دانشجو به دفترحقوقی برای سپردن تعهدات لازم ‏
‏۷٫‏ ارائه یک نسخه از سند تعهد به دفتر حقوقی دانشگاه توسط دانشجو
‏۸٫‏ وصول تعهد اخذ شده از دانشجو از طریق دفتر حقوقی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه
‏۹٫‏ تکمیل درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در سامانه سجاد به آدرس ‏portal.saorg.ir‏ توسط دانشجو
‏۱۰٫‏ تحویل نامه دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه منضم به اصل مدارک لازم با درج شماره حساب تجارت و نام شعبه ‏مربوطه
‏۱۱٫‏ ارسال تاییدیه نهایی با امضای معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به سازمان امور دانشجویان
‏۱۲٫‏ صدور حکم فرصت تحقیقاتی داخل ‏

 

ماده۳٫ مدارک لازم جهت ارائه به تحصیلات تکمیلی دانشگاه:‏

‏ الزامی است اصل مدارک دانشجو پس از طی فرآیند اعلام شده به کارشناس مربوطه در‎ ‎اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ‏ارایه شود.‏
‏۱-‏ نامه پذیرش رسمی از دانشگاه مقصد
توضیح: تصویر دعوت نامه از استاد راهنمای خارج که تاریخ شروع دوره در آن منقضی نشده باشد/ارائه موافقت نامه دانشگاه ‏یا موسسه محل تحقیق به تایید معاونت آموزشی یا پژوهشی دانشگاه یا موسسه محل تحقیق
‏۲-‏ تکمیل فرم های ۱۰۱-۱۰۲ و ۱۰۳(قابل دریافت از وب سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه)‏
‏۳-‏ تصویر صفحه اول گذر نامه دانشجو (صرفا برای فرصت خارج از کشور)‏‎ ‎
توضیح: دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند پس از اخذ پذیرش از دانشگاه محل تحقیق، لازم ‏است جهت دریافت گذرنامه(مجوز خروج از کشور) شخصا به سازمان امور دانشجویان وزارت عتف-جناب آقای ‏آقامیری- مراجعه نمایند)‏
‏۴-‏ سند تعهد محضری دانشجو با تایید دفتر حقوقی دانشگاه ‏
‏۵-‏ احکام ضامنین(درصورتی که ضامنین بازنشسته پدر یا مادر هستند، شناسنامه ضامنین نیز ضمیمه شود)‏
‏۶-‏ تصویر کارت ملی دانشجو
‏۷-‏ تصویر کارنامه آزمون زبان دانشجو با حداقل نمرات تعیین شده به نحوی که با توجه به مدت اعتبار مدارک یادشده (۲ ‏سال)، در زمان اعزام دانشجو دارای اعتبار باشد.‏
‏۸-‏ گواهی کارشناسی، کارشناسی ارشد و ریز نمرات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری(ریزنمرات تایید نشده نیز قابل ‏قبول است)‏
‏۹-‏ کد رهگیری اطلاعات ثبت شده در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان ‏
‏۱۰-‏ نامه دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه منضم به اصل مدارک لازم با درج شماره حساب بانک تجارت دانشجو و ‏نام شعبه مربوطه
توضیح ۱: ضروری است دانشجویان پس از ثبت نام در سامانه سجاد کد رهگیری را جهت انجام مراحل بعدی اخذ نمایند.‏
توضیح ۲: بعد از بررسی کامل توسط کارشناس مربوطه و تنظیم نامه مربوط به اموردانشجویان و دریافت کد رهگیری وزارت، مدارک ‏در تاریخ های اول و پانزدهم هر ماه توسط نماینده دانشگاه به سازمان اموردانشجویان ارسال می گردد.‏
توضیح ۳: درخصوص فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور پس از وصول نامه حمایت مالی، دانشجو می بایست تصویر ‏بلیط، صفحه اول گذرنامه و ویزا و فرم شماره ۱۰۳ را جهت ارسال به سازمان، به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه نماید.‏

 

ماده۴: تمدید فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی:‏

‏۱٫‏ گزارش کار دوره تحقیقاتی شش ماهه با تایید استاد راهنما و نیز استاد دانشگاه محل تحقیق
‏۲٫‏ تایید استاد راهنما و معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر ضرورت ادامه تحقیق
‏۳٫‏ تکمیل فرم ۱۰۴‏
‏۴٫‏ تمدید فرصت خارج از کشور با ارائه مقاله با شرایط زیر پس از تایید شورای مرکزی بورس قابل انجام است.‏
‏۴٫۱٫‏ ارائه یک مقاله برای تمدید تا دو ماه
‏۴٫۲٫‏ ‏ ارائه دو مقاله برای تمدید تا سه ماه ‏
‏۴٫۳٫‏ مقاله ارائه شده می بایست: -درمجله معتبر علمی پذیرش یا چاپ شده باشد. –نام استاد راهنمای داخل و خارج در آن قید ‏شده باشد. – نام دانشگاه محل تحصیل در آن قید شده باشد.‏
‏۵٫‏ مدارک فوق پس از تحویل به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه به سازمان امور دانشجویان ارسال خواهد شد.‏
توضیح۱: جهت تمدید فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل لازم است حداقل سه هفته قبل از اتمام دوره اولیه، تاییدیه کلیه موارد فوق ‏اخذ و به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه گردد.‏
توضیح۲: هزینه های تمدید فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور پس از بازگشت دانشجو به کشور به صورت ریالی محاسبه و ‏پرداخت آن منوط به موافقت اداره کل بورس با تمدید فرصت و نیز تخصیص بودجه لازم است.‏

 

ماده ۵: تسویه فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی:‏

‏۱٫تصویر صفحات پاسپورت شامل تصویرصفحه اول و صفحاتی که تاریخ ورود و خروج در آن مشخص باشد(صرفا برای فرصت خارج از ‏کشور)‏
‏۲٫تصویر بلیط رفت و برگشت و بیمه مسافرتی (صرفا برای فرصت خارج از کشور)‏
‏۳٫گزارش تحقیق با تایید استادان راهنمای دانشگاه های محل تحقیق و محل تحصیل(گزارش مذکور می تواند شامل مقاله چاپ شده ‏در طی دوره نیز باشد).‏
‏۴٫مدارک فوق پس از تحویل توسط دانشجو به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، از طریق نماینده دانشگاه به سازمان امور دانشجویان ‏ارسال خواهد شد.‏
توضیح: چنانچه دوره تحقیقاتی دانشجو بیش از ۶ ماه ادامه داشته است، قبل از ارائه درخواست تسویه حساب لازم است نسبت به ‏تمدید فرصت مطالعاتی اقدام شود.‏

 

پیوست ها:‏

‏- شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج
‏- شرایط ضامنین
‏- فرم ۱۰۱
‏- فرم۱۰۲‏
‏- فرم ۱۰۳
‏- فرم ۱۰۴

 

آدرس کوتاه :