بستن
FA EN AR RU FR CHI

دکتری کشاورزی

دکتری کشاورزی


1- علوم و مهندسی باغبانی - گرایش های ( فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) جایگزین رشته علوم باغبانی - گرایشهای (میوه کاری - سبزی کاری - گیاهان زینتی)

2- حشره شناسی کشاورزی

3- بیماری شناسی گیاهی

4- علوم دامی گرایشهای (اصلاح نژاد دام و طیور تغذیه دام - تغذیه  طیور)

5- اگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی(جایگزین رشته زراعت)

6- ژنتیک و به نژادی گیاهی (جایگزین رشته اصلاح­ نباتات)

7- بیوتکنولوژی کشاورزی

8-مدیریت منابع خاک - گرایشهای (فیزیک و حفاظت  خاک منابع خاک و ارزیابی اراضی)

آدرس کوتاه :