بستن
FA EN AR RU FR CHI

دکتری پردیس

دکتری پردیس


1- فیزیولوژی ورزشی - گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

2- شیمی - گرایشهای (شیمی آلی شیمی معدنی شیمی تجزیه شیمی فیزیک)

3- بیوشیمی

4- ریاضی محض- گرایشهای (جبر - آنالیز)

5- ریاضی کاربردی گرایشهای (آنالیز عددی- ریاضی مالی)

6- فیزیک - گرایشهای (ذرات بنیادی و نظریه میدانها فیزیک پلاسما فیزیک ماده چگال فیزیک هسته ­ای )

7- مهندسی عمران- گرایش سازه

8- مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی با شاخه تخصصی (مکانیک جامدات - زمینه دینامیک کنترل ارتعاشات)

9- مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

10- علوم و مهندسی باغبانی گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

11- بیوتکنولوژی­کشاورزی

12-حشره شناسی کشاورزی

13- علوم و مهندسی جنگل گرایش مدیریت جنگل

آدرس کوتاه :