بستن
FA EN AR RU FR

دکتری پردیس

دکتری پردیس


۱- فیزیولوژی ورزشی – گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

۲- شیمی با گرایشهای (آلی – معدنی – تجزیه – فیزیک)

۳- بیوشیمی

۴- ریاضی محض با گرایشهای (جبر – آنالیز)

۵- ریاضی کاربردی در زمینه های (زمینه آنالیز عددی – زمینه ریاضی مالی)

۶- فیزیک با گرایشهای (حالت جامد – هسته ای – اتمی و مولکولی – نظری)

۷- مهندسی عمران – گرایش سازه

۸- مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی در زمینه های (زمینه مکانیک جامدات – زمینه دینامیک کنترل ارتعاشات)

۹- مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

۱۰- علوم باغبانی با گرایشهای (سبزیکاری – میوه کاری – گیاهان زینتی – گیاهان دارویی و معطر)

۱۱- بیوتکنولوژی کشاورزی – گیاهی

۱۲- حشره شناسی کشاورزی

۱۳- علوم جنگل – جنگلداری