بستن
FA EN AR RU FR

دکتری منابع طبیعی

دکتری منابع طبیعی


۱- علوم جنگل گرایشهای (جنگلداری – مهندسی جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل)

۲- شیلات گرایشهای (عمل آوری فراوده های شیلاتی- تولید و بهره برداری- تکثیر و پرورش آبزیان- بوم شناسی آبزیان)