بستن
FA EN AR RU FR

دکتری تربیت بدنی

دکتری تربیت بدنی


۱- مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمانهای و رویدادهای ورزشی

۲- فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق

۳- آسیب شناسی ورزشی – حرکات اصلاحی