بستن
FA EN AR RU FR CHI

دکتری تربیت بدنی

دکتری تربیت بدنی


1- مدیریت­ ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمانهای و رویدادهای ورزشی

2- فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق

3- آسیب شناسی ورزشی - حرکات اصلاحی

آدرس کوتاه :