بستن
FA EN AR RU FR CHI

دکتری انسانی

دکتری انسانی


1- زبان و ادبیات فارسی

2- روابط بین الملل

3- مدیریت بازرگانی سیاستگذاری بازرگانی

4- روانشناسی

5- جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگی

6- مدیریت صنعتی تولید و عملیات

7- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی