بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری دوره مهارتی دانش افزایی آشنایی با آئین نامه جهت دهی پایان نامه ها

برگزاری دوره مهارتی دانش افزایی آشنایی با آئین نامه جهت دهی پایان نامه ها


برگزاری دوره مهارتی دانش افزایی آشنایی با آئین نامه جهت دهی پایان نامه ها

به موازات برگزاری برنامه های دهه سرآمدی آموزش (3 تا 12 اردیبهشت 98)دوره مهارتی دانش افزایی با عنوان "آشنایی با آئین نامه جهت دهی پایان نامه ها" با حضور دکتر آروند مدیر محترم پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار گردید.در ایندوره دکتر آروند ضمن تشریح مفاد مندرج در این آیین نامه پای صحبت اعضایهیأت علمی شرکت کننده در دوره نشستند و درقالب پنل پرسش و پاسخ دیدگاههای حاضرین در جلسه را شنیده و به ابهامات مطرح شده در اینخصوص پاسخ دادند.درپایان ایشان ضمن آرزوی  بهره وری آیین نامه فوق در کاربردی سازی و بهبود مشکلات کشور با تعیین و جهت دهی درست به پایان نامه ها از طریق اساتید راهنما جلسه را به پایان رسانیدند.