بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی

برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی


برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی

در ارتباط با ادامه روند بایگانی دیجیتال پرونده های دانشجویان در تاریخ 1398/04/16 در دفتر مدیر خدمات آموزشی دانشگاه جلسه ای برگزار و مواردی مطرح و مقرر گردید.

برای کلیه دانشجویان ورودی 98 فقط اصل مدارک تحصیلی مقاطع ماقبل اخذ  و به هنگام فارغ التحصیلی به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

بدیهی است از نیمسال 99-98 هیچگونه پرونده پوشه ای و فیزیکی برای دانشجویان تشکیل نخواهد شد.