بستن
FA EN

برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی

برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی

در ارتباط با ادامه روند بایگانی دیجیتال پرونده های دانشجویان در تاریخ 1398/04/16 در دفتر مدیر خدمات آموزشی دانشگاه جلسه ای برگزار و مواردی مطرح و مقرر گردید.

برای کلیه دانشجویان ورودی 98 فقط اصل مدارک تحصیلی مقاطع ماقبل اخذ  و به هنگام فارغ التحصیلی به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

بدیهی است از نیمسال 99-98 هیچگونه پرونده پوشه ای و فیزیکی برای دانشجویان تشکیل نخواهد شد.