بستن
FA EN AR RU FR CHI

برنامه زمانی انتخاب واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی98-97

برنامه زمانی انتخاب واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی98-97


برنامه زمانی انتخاب واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی98-97

دانشجویان گرامی  با توجه به  اطلاعیه ذيل نسبت به انتخاب واحد در تاريخ های اعلام شده اقدام نمایند. تاریخ انتخاب واحد و نحوه پرداخت شهریه در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97
آدرس کوتاه :