بستن
FA EN

اطلاعیه ثبت نام دوره های معرفتی ضیافت اندیشه (مرحله اول)

اطلاعیه ثبت نام دوره های معرفتی ضیافت اندیشه (مرحله اول)

 

 
   

اطلاعیه ثبت نام

الف : هریک از افراد تنها در یک گروه می توانند ثبت نام نمایند.

ب: با توجه به محدودیت ظرفیت ( هرگروه 30 نفر) اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

نحوه ثبت نام :

ثبت نام از طریق برقراری تماس تلفنی با شماره  (01333430003) از ساعت 10 تا 15 روز های سه شنبه و چهارشنبه 25 و 26 تیرماه انجام می شود.

توجه: لطفاً  به منظور جلوگیری از اتلاف وقت حتما قبل از برقراری تماس تلفنی به دقت اطلاعیه ثبت نام را مطالعه و گروه مورد نظر خود را انتخاب فرمایید.

ثبتنامقطعیبعدازثبتنامتلفنی،ازطریقمراجعهبهسایتhttp://ziafatasatid.nahad.ir

-با توجه به محدودیت ظرفیت، جابه جایی زمان کلاسها در هیچ گروهی امکانپذیر نخواهد بود.

-برای صدور گواهی، شرکت در حداقل 14 ساعت از 16 ساعت دوره ها الزامی است.