بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه ثبت نام دوره های معرفتی ضیافت اندیشه (مرحله اول)

اطلاعیه ثبت نام دوره های معرفتی ضیافت اندیشه (مرحله اول)


اطلاعیه ثبت نام دوره های معرفتی ضیافت اندیشه (مرحله اول)

 

 
   

اطلاعیه ثبت نام

الف : هریک از افراد تنها در یک گروه می توانند ثبت نام نمایند.

ب: با توجه به محدودیت ظرفیت ( هرگروه 30 نفر) اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

نحوه ثبت نام :

ثبت نام از طریق برقراری تماس تلفنی با شماره  (01333430003) از ساعت 10 تا 15 روز های سه شنبه و چهارشنبه 25 و 26 تیرماه انجام می شود.

توجه: لطفاً  به منظور جلوگیری از اتلاف وقت حتما قبل از برقراری تماس تلفنی به دقت اطلاعیه ثبت نام را مطالعه و گروه مورد نظر خود را انتخاب فرمایید.

ثبتنامقطعیبعدازثبتنامتلفنی،ازطریقمراجعهبهسایتhttp://ziafatasatid.nahad.ir

-با توجه به محدودیت ظرفیت، جابه جایی زمان کلاسها در هیچ گروهی امکانپذیر نخواهد بود.

-برای صدور گواهی، شرکت در حداقل 14 ساعت از 16 ساعت دوره ها الزامی است.

آدرس کوتاه :