بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارشد منابع طبیعی

ارشد منابع طبیعی


1- علوم ومهندسی جنگل گرایشهای ( مدیریت جنگل علوم زیستی جنگل عمران و بهره برداری جنگل) جایگزین رشته­ های (مهندسی منابع طبیعی جنگلداری، مهندسی منابع طبیعی - جنگل شناسی و اکولوژی جنگل و مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگل)

2- علوم و مهندسی شیلات  - گرایشهای (بوم شناسی آبزیان - تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی)

3- علوم و مهندسی محیط زیست - گرایشهای (مدیریت و حفاظت تنوع زیستی - ارزیابی و آمایش سرزمین - آلودگی محیط زیست)

آدرس کوتاه :