بستن
FA EN AR RU FR

ارشد منابع طبیعی

ارشد منابع طبیعی


۱- مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری 

۲- مهندسی منابع طبیعی – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

۳- مهندسی منابع طبیعی – مهندسی جنگل

۴- مهندسی منابع طبیعی- بوم شناسی آبزیان شیلاتی

۵- مهندسی منابع طبیعی -تکثیر و پرورش آبزیان

۶- مهندسی منابع طبیعی- فرآوری محصولات شیلاتی

۷- مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست با گرایشهای (زیستگاهها و نوع زیستی – ارزیابی و آمایش سرزمین – آلودگی محیط زیست)