بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارشد مجازی

ارشد مجازی


1- زبان و ادبیات فارسی

2- زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

 3- آموزش زبان انگلیسی

4- ریاضی کاربردی

5- مهندسی برق - مخابرات سیستم

6- مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

7- مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

8- مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش تجارت الکترونیکی 

9- مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 

آدرس کوتاه :