بستن
FA EN AR RU FR

ارشد فنی

ارشد فنی


۱- مهندسی برق – الکترونیک با گرایش های (افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک – الکترونیک دیجیتال – مدارهای مجتمع الکترونیک)

۲- مهندسی برق-قدرت با گرایشهای (سیستم های قدرت – الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی)

۳- مهندسی برق- مخابرات با گرایش های (میدان و موج – سیستم)

4- مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

5- مهندسی نساجی – مهندسی ساختارهای نانولیفی

6- مهندسی عمران – سازه

7- مهندسی عمران – ژئوتکنیک

8- مهندسی عمران – راه و ترابری

9- مهندسی عمران- سواحل، بنادر و سازه های دریایی

10- مهندسی شیمی با گرایشهای (فرایندهای جداسازی- طراحی فرایند – مدلسازی، شبیه سازی و کنترل – محیط زیست – پدیده های انتقال)

۱1- مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار

۱2- نانوفناوری – نانومواد

۱3- مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم­های کامپیوتری