بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارشد ریاضی

ارشد ریاضی


1- ریاضی محض - گرایشهای (آنالیز - جبر - هندسه (توپولوژی))

2- ریاضی کاربردی با گرایشهای (آنالیز عددی -  بهینه سازی)

3- آمار - آمار ریاضی

4- ریاضی کاربردی ریاضی مالی

آدرس کوتاه :