بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارشد تربیت بدنی

ارشد تربیت بدنی


1- فیزیولوژی ورزشی - گرایشهای (فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی - تغذیه ورزش)

2- مدیریت ورزشی - گرایشهای (مدیریت بازاریابی در ورزش - مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی)

3- آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایشهای (حرکات اصلاحی تربیت بدنی ویژه)

آدرس کوتاه :