بستن
FA EN AR RU FR

ارشد تربیت بدنی

ارشد تربیت بدنی


۱- فیزیولوژی ورزشی با گرایشهای (فیزیولوژی کاربردی – تغذیه و ورزش)

۲- مدیریت ورزشی با گرایشهای (مدیریت بازاریابی در ورزش – مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی)

۳- آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – گرایش حرکات اصلاحی