بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارشد انسانی

ارشد انسانی


1- زبان و ادبیات فارسی

2- علوم اجتماعی - ­جامعه ­شناسی

3-روانشناسی ­عمومی

4- مدیریت صنعتی- تولید و عملیات

5- مدیریت بازرگانی - گرایشهای ( بازاریابی - مدیریت استراتژیک)

6- آموزش زبان انگلیسی

7- زبان و ادبیات انگلیسی

8- حقوق خصوصی

9- حقوق جزا و جرم شناسی

10- روابط بین الملل

11- جغرافیا و برنامه ریزی شهری -برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

 12- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - توسعه اقتصاد روستایی

 13-زبان و ادبیات عربی

14- زبان شناسی همگانی

15- زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات کودک و نوجوان

16- مشاوره -مشاوره خانواده

17- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی( عقب مانده ذهنی)

18- زبان و ادبیات فارسی نظریه و نقد ادبی

19- ایران شناسی -  گرایشهای (ایران شناسی عمومی ایران شناسی تاریخ - آداب و رسوم و میراث فرهنگی)

20- علوم سیاسی

21- مدیریت مالی

آدرس کوتاه :