بستن
FA EN AR RU FR

ارشد انسانی

ارشد انسانی


۱- زبان و ادبیات فارسی

۲- علوم اجتماعی گرایش­ جامعه­ شناسی

۳-روانشناسی­ عمومی

۴- مدیریت صنعتی- گرایش تولید

۵- مدیریت بازرگانی با گرایشهای (مالی – بازاریابی – مدیریت استراتژیک)

۶- آموزش زبان انگلیسی

۷- زبان و ادبیات انگلیسی

۸- حقوق خصوصی

۹- حقوق جزا و جرم شناسی

۱۰- روابط بین الملل

۱۱- جغرافیا و برنامه ریزی شهری با گرایشهای (بهسازی و نوسازی شهری – برنامه ریزی مسکن)

۱۲- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

۱۳-زبان و ادبیات عرب

۱۴- زبان شناسی همگانی

۱۵- زبان و ادبیات فارسی – گرایش ادبیات کودک و نوجوان

۱۶- مشاوره -مشاوره خانواده

۱۷- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی( عقب مانده ذهنی)

۱۸- زبان و ادبیات فارسی – نظریه و نقد ادبی