بستن
FA EN AR RU FR CHI

ادبیات و علوم انسانی

ادبیات و علوم انسانی


ادبیات و علوم انسانی

 برنامه های درسی مصوب

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
 1- زبان و ادبیات فارسی 1- زبان و ادبیات فارسی 1- زبان و ادبیات فارسی
2- زبان و ادبیات انگلیسی 2- زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان 2- مدیریت صنعتی
3 - زبان و ادبیات عربی 3- زبان و ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی 3- مدیریت بازرگانی (3 گرایش)
4 - زبان روسی 4- زبان و ادبیات انگلیسی 4- روانشناسی
5- مدیریت صنعتی 5- آموزش زبان انگلیسی 6- زبان شناسی همگانی 5- جامعه شناسی (5 گرایش)
6 - مدیریت بازرگانی 7- ادبیات عربی 6- روابط بین الملل
7 - اقتصاد 8- مدیریت صنعتی (6 گرایش)
8 - حسابداری 9- مدیریت بازرکانی (6 گرایش)
9- روان شناسی 10- روانشناسی عمومی
10- مشاوره 11- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
11- علوم تربیتی 12- مشاوره (4 گرایش)
12- جامعه شناسی (تغییر عنوان) 13- علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی
13- علوم سیاسی 14- روابط بین الملل
14- حقوق 15- حقوق خصوصی
15- جغرافیا 16- حقوق جزا و جرم شناسی
16- علوم قرآن و حدیث 17- جغرافیا و برنامه ریزی شهری (4 گرایش)
17- گردشگری 18- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی(3 گرایش) 19- ایران شناسی( 3 گرایش)
 
آدرس کوتاه :