تماس با ما

مدیریت امور آموزشی دانشگاه 

نام خانوادگی       پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
دکتر محمودرضا آقامعالی مدیر امور آموزشی دانشگاه 2117 33690525
 محمد فریدونی معاون مدیر آموزش دانشگاه 2113  
 حسن جلالی چوبری مسئول دفتر 2117  
  اداره پذیرش، ثبت نام و امور مشمولین    
 کوکب چلمبری رییس اداره پذیرش ، ثبت نام و امور مشمولین 2135  
 هادی امیری

کارشناس مسئول خدمات آموزشی نظام وظیفه کلیه مقاطع تحصیلی و امور مربوط به دانشکده تربیت بدنی 

2137  
 ناهید رضاپور کارشناس خدمات آموزش دانشکده علوم انسانی 2133  
 

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های علوم پایه، علوم ریاضی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی

2139  
 فائزه ابراهیم نژاد     کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های  فنی، مکانیک، فنی شرق و معماری 2134  
  اداره امور دانش آموختگان و امتحانات    
 حسین علیزاده رئیس اداره امور دانش آموختگان و امتحانات

33690274

2116

33690422
 علی ایرجی

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های فنی، فنی شرق گیلان، پردیس دانشگاهی، معماری، مکانیک

33690274

2159

 

 
 پریسا رسولی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده ها ی  علوم انسانی و مجازی

33690274

2112

 
 فهیمه مامور افشرد کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشنامه و ریزنمرات

 

33690522
 اکرم پور جمشیدی کارشناس خدمات آموزشی  تاییدیه تحصیلی  

33690274

2068

 
 صفرعلی نوروزی کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های علوم پایه، علوم ریاضی، منابع طبیعی، علوم کشاورزی و تربیت بدنی

33690274

2049

 
  اداره آمار و اطلاعات  آموزش    
 آزاده کاویان فر رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزش 2145  
 سارا صفرنژاد
کارشناس اداره آمار و اطلاعات آموزشی - انجام امور مربوط به آمار حوزه معاونت آموزشی- جانشین رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی
2118  
 مریم ایرانیار کارشناس اداره آمار و اطلاعات آموزشی 2119  
 
اداره نگهداری سوابق تحصیلی
   
 آرش امیریان رئیس اداره سوابق تحصیلی 2140  
 علی خوب  بایگانی اداره سوابق تحصیلی 2142