بستن
FA EN

تماس با ما

مدیریت امور آموزشی دانشگاه 

نام خانوادگی       پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
دکتر محمودرضا آقامعالی مدیر امور آموزشی دانشگاه 2117 33690525
آقای محمد فریدونی معاون مدیر آموزش دانشگاه 2113  
آقای حسن جلالی چوبری مسئول دفتر 2117  
  اداره پذیرش، ثبت نام و امور مشمولین    
خانم کوکب چلمبری رییس اداره پذیرش ، ثبت نام و امور مشمولین 2135  
آقای هادی امیری

کارشناس مسئول خدمات آموزشی نظام وظیفه کلیه مقاطع تحصیلی و امور مربوط به دانشکده تربیت بدنی 

2137  
خانم ناهید رضاپور کارشناس خدمات آموزش دانشکده علوم انسانی 2133  
آقای صفرعلی نوروزی

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های  علوم  کشاورزی، منابع طبیعی ، علوم و علوم ریاضی    

2139  
خانم فائزه ابراهیم نژاد     کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های  فنی، مکانیک، فنی شرق و معماری 2134  
  اداره امور دانش آموختگان و امتحانات    
آقای حسین علیزاده رئیس اداره امور دانش آموختگان و امتحانات

33690274

2116

33690422
آقای علی ایرجی

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های علوم پایه ، علوم ریاضی ،منابع طبیعی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس دانشگاهی و کشاورزی

33690274

2159

 

33690522
پریسا رسولی

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده ها ی فنی ، معماری و هنر ،  مکانیک  ، فنی شرق گیلان و علوم انسانی

33690274

2112

33690522
خانم فهیمه مامور افشرد کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشنامه و ریزنمرات

33690274

2051

33690522
خانم اکرم پور جمشیدی کارشناس خدمات آموزشی  تاییدیه تحصیلی  

33690274

2068

33690522
   

 

 

 
  اداره آمار و اطلاعات  آموزش    
خانم آزاده کاویان فر رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزش 2145  
خانم سارا صفرنژاد
کارشناس اداره آمار و اطلاعات آموزشی - انجام امور مربوط به آمار حوزه معاونت آموزشی- جانشین رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی
2118  
خانم مریم ایرانیار کارشناس اداره آمار و اطلاعات آموزشی 2119  
 
اداره نگهداری سوابق تحصیلی
   
آقای آرش امیریان رئیس اداره سوابق تحصیلی 2140  
آقای علی خوب  بایگانی اداره سوابق تحصیلی 2142